Les condicions laborals dels metges d’Atenció Continuada són intolerables  

 

Publicado en el Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Castellón

 

 

La Conselleria de Sanitat continua incomplint la legalitat amb les actuals condicions laborals dels metges d’Atenció Continuada  

Els metges d’atenció continuada son els anomenats «contractes fem» El seu nomenament diu que son personal temporal eventual per a la cobertura d’atenció continuada De tal manera que son contractats per a la prestació d’aquest servei exclusivament: l’Atenció Continuada, es a dir, per realitzar les guardies mèdiques que no es cobreixen mitjançant la resta dels metges dels Equips d’Atenció Primària. L’única limitació que contempla el seu nomenament en quant a jornada de treball és la d’un màxim de 12 guàrdies al més. No disposen de sou base, ni de complements , ni de cap regulació de la seua jornada.Cobren, doncs, per hores. Segons l’actual retribució d’atenció continuada, concretament a 11,06 € bruts /hora. 

 

Actualment a la provincia de Castelló ( Àrees 1 i 2) hi ha aproximadament uns 30 metges amb aquest nomenament . Com que l’horari d’Atenció Continuada dels distints Centres de Salut i Punts d’Atenció Continuada de les nostre àrees és variable, el seu horari de treball també és variable: treballen des de les 15, les 17 o les 22 hores i fins les 8 o les 9 del matí. Es a dir, durant 17, 15 o 10 hores els dies laborables. Els festius treballen 24 hores. Tantes hores com l’empresa decideix, de manera habitualment arbitrària i unilateral. Poden arribar a treballar més de 200 hores al mes, la major part en horari nocturn . Mai es beneficien de millores retributives que afecten al sou base o als distints complements d’aquests, ja que només fan atenció continuada i no són personal de plantilla. Son, per tant, nomenaments molt interessants per als gestors.  

 

La història d’aquests nomenaments és un constant engany per part de la Conselleria de Sanitat. Des d’abril del 1999, Conselleria està signant-los continuadament , de tal manera que avui en dia representen la majoria d’ofertes de treball de la borsa de contractació. Altres ofertes de treball millors ( com interinitats o substitucions de llarga durada) son ofertades, casualment, de manera irregular, fora de borsa i a persones predeterminades.  

 

El tema de la cotització continuada a la seguretat social ha estat molt díficil d’aconseguir i ha requerit la mediació de jutges , inspectors de treball i mobilitzacions. Durant anys la Conselleria ha permés la cotització exclusiva per dies, malgrat que la possibilitat de cotització ininterrompuda havia estat reconeguda per via judicial en nombroses sentències individuals. A més de que a l’any 2001, el SIMAP ( Sindicat de Metges d’Assistència Pública) havia denunciat les irregularitats d’aquests nomenaments a la Inspecció de Treball i amb la seua mediació s’havia obtés el compromís de la Conselleria de que aquests treballadors cotitzarien ininterrompudament mentre durara el nomenament. 

 

Malgrat tots els esforços, no va ser fins febrer de 2003 que Conselleria va reconeixer la cotització permanent a la Seguretat Social d’aquests metges. Aquest va ser un reconeixement important ( volia dir que per fí es reconeixia el dret a la baixa maternal o a una ILT que abans no tenien ), que es va presentar com una gran concesió. I açò malgrat el retard en l’ aplicació del que ja s’havia aconseguit feia dos anys als tribunals i després d’un informe de l’inspector de treball . En aquest aspecte queda encara pendent el reconeixement de la retroactivitat a la data d’inici del nomenament a l’esmentada cotització ininterrompuda.Aquesta concesió casualment es feia un mes abans de les eleccions autonòmiques, en un gest que el nostre sindicat interpreta com a purament electoralista. I no com un compromís real de la Conselleria de millorar la situació laboral d’aquests metges , ja que, des de llavors , no s’ha fet cap cosa més per millorar la resta de condicions laborals vergonyoses d’aquests nomenaments, en quant a regulació de la jornada laboral, reconeixement de permisos i llicencies o millora de les retribucions .  

 

Un altre tema pendent es el reconeixement de la nocturnitat del seu treball, que també ha obligat al nostre sindicat a plantejar el tema judicialment. Ja al 2001, el caràcter de treballadors nocturns d’aquests metges els va ser reconegut de manera colectiva pel Tribunal Superior de Justícia com a resposta a un pleit plantejat pel SIMAP. Pero, més de dos anys després, continuem sense que aquesta condició siga contemplada .  

 

Actualment se’ls continua utilitzant per disposar de mà d’obra a baix preu en qualsevol franja horaria ( la seua jornada esta per definir), sempre a discreció de Coordinadors i Directors d’Àrea, en funció de les necesitats puntuals dels Equips d’Atenció Primària i en unes condicions laborals vergonyoses. 

 

La regulació de l’atenció sanitària continuada als ciutadans per part del sistema sanitari públic és un tema complexe per al que tots el actors implicats ( sindicats i administracions) haurien de tindre diferents propostes. És un tema que implica temps i diners, i que, per tant, no es solventarà a curt termini. Però és inadmisible que mentrestant una bona part de l’Atenció Continuada recaiga sobre uns pocs professionals sotmesos a unes condicions laborals indignes.  

 

Des del SIMAP ( Sindicat de metges d’Assistència Pública) hem mantés una linea d’actuació envers la millora de les condicions laborals d’aquest col.lectiu en distints àmbits , però sense una voluntat clara per part de l’Administració de donar-li solució, poc més es pot fer. El següent manifest ( que podeu consultar, junt a altres documents d’interés a la nostra pàgina web: www.simap.es) recull les condicions mínimes que segons nosaltres s’ han de reconeixer a aquests nomenaments en aplicació de les lleis vigents actualment:  

 

CONDICIONES LABORALES DE LOS NOMBRAMIENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA

 

 

El colectivo con Nombramiento de Atención Continuada del SIMAP manifiesta que las condiciones mínimas a exigir son:

 

 

1.- Somos personal Estatutario y por tanto se solicita se nos reconozcan los derechos reconocidos para el resto de personal estatutario de la Conselleria de Sanitat:

 

1.1.- Reconocimiento del derecho de disfrutar 8 días de permiso por asuntos propios “días moscosos” y del resto de permisos y licencias del personal estatutario.

1.2.- Derecho a percibir pagas extraordinarias.

 

 

2.- Se regule y se nos aplique la condición de Trabajadores Nocturnos ganado por sentencia Nº 8/2001 del 09-04-2002 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que implica, según la Directiva Europea 93/104:

 

2.-1- Regulación de la jornada laboral . Según el Decreto de Jornada de la Conselleria de Sanitat el cómputo anual de jornada establecido para el trabajador nocturno queda fijado en:

 

-Año 2003: 1300 horas, que equivalen a la prestación de 130 jornadas de 10 horas.

-Año 2004: 1277 horas.

-Año 2005: 1254 horas

-Año 2006: 1238 horas

 

2.2.- Evaluación de la Salud y traslado de los trabajadores nocturnos al trabajo diurno (artículo 9)

 

2.3.- Garantías para el trabajo nocturno (artículo 10)

 

2.3.- Protección en materia de seguridad y de salud (artículo 12)

 

2.4.- Regulación del ritmo de trabajo (artículo 13)

 

 

3.- La Atención Continuada ha de ser entendida como necesidad estructural y no coyuntural visto que los nombramientos se están realizando de forma ininterrumpida y continuada desde el 1 de abril de 1999; por tanto:

 

3.1.- Los nombramientos de Atención Continuada constituyen una necesidad estructural y no coyuntural en el funcionamiento habitual de la Conselleria de Sanitat y como tales han de ser presupuestadas para su conversión en plazas Temporales Interinas, y posteriormente de forma reglamentaria en fijos.

 

3.2.- Subsidiariamente y hasta su inclusión en los presupuestos deberían ser convertidas en plazas Eventuales para la Prestación de servicios determinados (a tiempo total o parcial) según la Ley 30/99 en su artículo 7 con el fin de minimizar los agravios que se están produciendo sobre este colectivo. Esto implicaria disfrutar de las mismas retribuciones y derechos laborales que el resto de médicos de los Equipos de Atención Primaria.

 

                                                                         Estel Ortells , Delegada SIMAP Área 2